Novéna k Božímu milosrdenství PDF Tisk Email
Novéna k Božímu milosrdenství Na Velký pátek se začíná modlit Novéna k Božímu milosrdenství a končí svátkem Božího milosrdenství v neděli po Velikonocích.

 

Modlitba pro osobní potřebu.

Korunka k Božímu milosrdenství ( modlí se na obyčejném růženci )


 

 

Přejít na: Novénu k Božímu milosrdenství

Ježíš

Na začátku:

Otče  náš ...
Zdrávas Maria ...
Věřím v Boha ...Na zrnkách Otčenáše:

Věčný Otče, obětuji Ti tělo a Krev, Duši i Božství Tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista , na smír za hříchy naše i celého světa!Na zrnkách Zdrávasu:

Pro Jeho bolestné utrpení buď milosrdný k nám i k celému světu!Na zakončení (třikrát):


Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný, smiluj se nad námi a nad celým světem!!

 

NOVÉNA K BOŽÍMU MILOSRDENSTVÍ
1.den - Velký pátek 29.3.2013
MODLEME SE ZA CELÉ LIDSTVO, ZVLÁŠŤ ZA VŠECHNY HŘÍŠNÍKY

Modlitba :
Nejmilosrdnější Ježíši, jehož vlastností je slitování a odpuštění, nehleď na naše hříchy, ale na důvěru, kterou máme v tvou nekonečnou dobrotu: přijmi nás všechny do svatyně svého nejmilosrdnějšího Srdce a nedej z ní nikomu odejít na věky! Pokorně tě o to prosíme pro lásku, která tě spojuje s Otcem i Duchem svatým..

Věčný Otče, pohleď svým milosrdným okem na celé lidstvo, a především na ubohé hříšníky: jejich jedinou nadějí je nejmilosrdnější Srdce tvého Syna a našeho Pána Ježíše Krista: pro jeho bolestné
utrpení ukaž nám své milosrdenství, abychom všichni společně na věky oslavovali tvou všemohoucnost. Amen..

Otče náš... Zdrávas... Sláva Otci... Korunka k Božímu milosrdenství
2.den - Bílá sobota 30.3.2013
MODLEME SE ZA KNĚZE, ŘEHOLNÍKY A ŘEHOLNICE

Modlitba :
Nejmilosrdnější Ježíši, od něhož pochází všechno dobré, rozmnož milosti v duších svých kněží, řeholníků a řeholnic, aby důstojně a úspěšně plnili své povinnosti na tvé vinici a všechny ostatní
povzbuzovali slovem i příkladem k náležitému uctíváni tvého milosrdenství na věky.

Věčný Otče, pohled svým milosrdným okem na zástup dělníků na své vinici - na duše kněží, řeholníků a řeholnic, kteří jsou předmětem zvláštní lásky tvého Syna a našeho Pána Ježíše Krista: obdař je silou svého požehnání a uděl jim více svého světla, aby mohli dobře vést ostatní po cestách spásy a zprostředkovat jim Tvé milosrdenství. Amen.

Otče náš... Zdrávas... Sláva Otci... Korunka k Božímu milosrdenství
3.den - Neděle Zmrtvýchvstání Páně 31.3.2013
MODLEME SE ZA KŘESŤANY - DUŠE ZBOŽNÉ A VĚRNÉ

Modlitba :
Nejmilosrdnější Ježíši, který hojně uděluješ své milosti všem z pokladu Božího milosrdenství, vezmi všechny své věrné křesťany do svatyně svého nejmilosrdnějšího Srdce a nedej z ní nikomu odejít na věky. Pokorně tě o to prosíme pro lásku, která tě spojuje s Otcem a Duchem svatým..

Věčný Otče, pohled svým milosrdným okem na věrné duše jako na milované dědictví Tvého Syna, pro jeho bolestné utrpení jim uděl své požehnání a zahrnuj je svou ochranou, aby nikdy neztratily tvou lásku a poklad svaté víry, ale aby se všemi zástupy andělů a svatých oslavovaly tvé nesmírné milosrdenství na věky. Amen.

Otče náš... Zdrávas... Sláva Otci... Korunka k Božímu milosrdenství
4.den - Velikonoční pondělí 1.4.2013
MODLEME SE ZA POHANY A TY, KTEŘÍ JEŽÍŠE JEŠTĚ NEZNAJÍ

Modlitba :
Nejmilosrdnější Ježíši, který jsi světlem celého světa, vezmi do Svatyně svého nejmilosrdnějšího Srdce pohany a nevěřící, kteří tě ještě neznají: nechť paprsky tvé milosti je osvítí, aby i oni spolu s
námi oslavovali dobrodiní tvého milosrdenství na věky.

Věčný Otče,  pohled svým milosrdným okem na duše pohanů a nevěřících, kteří ještě neznají nejmilosrdnější Srdce tvého Syna a našeho Pána Ježíše Krista: přitáhni je do světla Evangelia, aby
pochopili, jak velkým štěstím je milovat tebe a oslavovat tvé milosrdenství na věky. Amen.

Otče náš... Zdrávas... Sláva Otci... Korunka k Božímu milosrdenství
5.den - Úterý 2.4.2013
MODLEME SE ZA TY, KTEŘÍ PORUŠILI JEDNOTU CÍRKVE

Modlitba :
Nejmilosrdnější Ježíši, který jsi dobrota sama a neodmítáš světlo těm, kteří tě o to pokorně prosí: vezmi do svatyně svého nejmilosrdnějšího Srdce duše těch, kteří zůstávají mimo Církev, a přitáhni je svým světlem k jednotě s Církví, aby spolu s námi velebili hojnost tvého milosrdenství na věky.

.Učiň, aby i oni oslavili štědrost Tvého milosrdenství. Věčný Otče, pohled svým milosrdným okem na duše těch, kteří zůstávají mimo Kristův ovčinec: nehleď na jejich slabost, ale na lásku
a hořké utrpení svého Syna, před nímž On tak vroucně tě prosil, aby všichni byli jedno (Jan 17, 21) - učiň, aby se co nejrychleji vrátili k tvé jednotě a spolu s námi oslavovali tvé milosrdenství na věky. Amen.

Otče náš... Zdrávas... Sláva Otci... Korunka k Božímu milosrdenství
6.den - Středa 3.4.2013
MODLEME SE ZA DĚTI A DUŠE POKORNÉ A TICHÉ

Modlitba :
Nejmilosrdnější Ježíši, který jsi řekl: „Učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorný srdcem.“ (Mt 11,29), vezmi do svatyně svého nejmilosrdnějšího Srdce duše dětí i těch, kteří se po vzoru dětí stali tichými a pokornými, uvádějí nebe v nadšení a jsou vonnou kytičkou před trůnem nebeského Otce. Učiň, aby stále přebývali v tvém Srdci a neustále velebili Boží milosrdenství.

Věčný Otče, pohleď svým milosrdným okem na duše dětí i na duše všech tichých a pokorných, kteří se nejvíce podobají tvému Synu a vůní svých ctností se povznášejí k tvému trůnu, Otče milosrdenství: prosíme tě pro lásku a zalíbení, které máš v těch duších, požehnej celému světu, abychom všichni spolu vzdávali stále čest tvému milosrdenství. Amen.

Otče náš... Zdrávas... Sláva Otci... Korunka k Božímu milosrdenství
7.den - Čtvrtek 4.4.2013
MODLEME SE ZA CTITELE BOŽÍ MILOSRDENSTVÍ

Modlitba :
Nejmilosrdnější Ježíši, jehož Srdce je Láska sama, vezmi do svatyně svého nejmilosrdnějšího Srdce duše, které obzvláště ctí a oslavují velikost Božího milosrdenství, zahrň je stále větším milosrdenstvím a podpírej je milostí vytrvalosti, statečnosti a trpělivosti..

Věčný Otče, pohleď svým milosrdným okem na duše, které obzvláště oslavují a uctívají tvou největší vlastnost, to je bezedné tvé milosrdenství, jejichž ústa jsou plna hymnu tvé chvály a ruce plné skutku milosrdenství k bližním: pokorně tě prosíme, abys jim především prokázal stále větší milosrdenství podle důvěry, kterou v tebe skládají, na základě tvého slibu, že je budeš chránit jako svou čest, vždycky, a zvláště v hodinu smrti. Amen

Otče náš... Zdrávas... Sláva Otci... Korunka k Božímu milosrdenství
8.den - Pátek 5.4.2013
MODLEME SE ZA DUŠE V OČISTCI

Modlitba :
Nejmilosrdnější Ježíši, který jsi řekl: „Buďte milosrdní, jako i váš Otec je milosrdný.“ (Lk 6,36), vezmi do svatyně svého nejmilosrdnějšího Srdce duše v očistci.

Věčný Otče, pohleď svým milosrdným okem na duše v očistci a pro bolestné utrpení Krista Pána a pro hořkost, kterou bylo naplněno jeho Nejsvětější Srdce, ukaž jim své milosrdenství. Pokorně tě prosíme, abys na ně hleděl jen skrze rány svého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista, jehož milosrdenství převyšuje spravedlnost. Amen.

Otče náš... Zdrávas... Sláva Otci... Korunka k Božímu milosrdenství
9.den - Sobota 6.4.2013
MODLEME SE ZA VLAŽNÉ DUŠE

Modlitba :
Nejmilosrdnější Ježíši, který jsi dobrota sama, přiveď do svatyně nejmilosrdnějšího Srdce všechny vlažné duše. Ponoř je do ohně své čisté lásky a rozehřej znovu jejich srdce svou horlivostí, aby i ony chválily tvé nevyčerpatelné milosrdenství.

Věčný Otče, pohleď svým milosrdným okem na vlažné duše. Pokorně tě prosíme pro hořké utrpení tvého nejmilejšího Syna a našeho Pána Ježíše Krista a pro jeho tříhodinový smrtelný zápas na kříži, zapal je novou horlivostí pro tvou slávu a vlej do jejich srdce opravdovou lásku, aby v ní vydávaly svědectví skutky milosrdenství zde na zemi a chválily tvé milosrdenství na věky.. Amen.

Otče náš... Zdrávas... Sláva Otci... Korunka k Božímu milosrdenství
Novéna začíná na Velký pátek a končí svátkem Božího milosrdenství v neděli po Velikonocích. Můžeme se ji ale modlit i během roku.
 

Kaple Radhošť
kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti

Kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti


 ------------------------------------
Reklama:
Cestovní pojištění
Autobazar