Klášter Teplá
Premonstrátský klášter Teplá

Premonstrátský klášter Teplá byl založen roku 1193 českým šlechticem Hroznatou. Nalezneme ho asi 12 km východně od Mariánských Lázní. Od svého založení byl pod správou premonstrátů, kteří sem přišli z pražského Strahova.

Postavení kláštera bylo náhradou Hroznaty za jeho osvobození od účasti na třetí křížové výpravě. Hroznata vstoupil do řádu, ale byl i nadále správcem klášterního majetku. Při jedné z cest po panství byl zajat loupeživými rytíři, kteří za něj požadovali výkupné. Nedovolil však opatovi kláštera výkupné zaplatit a v polovině roku 1217 umírá ve vězení.
Roku 1897 byl Hroznata blahořečen a roku 2004 byl zahájen jeho kanonizační proces. Svátek blahoslaveného Hroznaty je slaven v den jeho smrti 14. července.

Klášterní kostel byl vysvěcen  pražským biskupem roku 1232 a na první mši byl přítomen i český král Václav I.
Kostel byl postaven v letech 1199-1232 jako trojlodní ve slohu románsko-gotickém. Je 62 m dlouhý a 15 m široký. Na přelomu 17.-18. stol. prošlla vnitřní výzdoba kostela barokními úpravami. Nalezneme zde např. hlavní oltář z roku 1750 a druhý tzv. křížový oltář od sochaře Ignáce Platzera a mramoráře Josefa Lauermanna, oltářní obraz Zvěstování Páně od Petra Jana Molitora a v Hroznatově kapli v severní části kostela jsou v relikviáři uloženy ostatky zakladatele kláštera blahoslaveného Hroznaty.

Klášter Teplá


- V areálu kláštera je možno shlédnout muzejní expozici s výběrem obrazů, plastik, soch, cínových předmětů, porcelánu, bohoslužebných textilií a vyznamenání opatů, které dostali od panovníků v průběhu let.
- Součástí kláštera je též klášterní knihovna v severním křídle hlavní budovy a klášterní park, který byl v minulosti spíše zahradou se zahradnictvím a skleníky a byl rozdělen na veřejnosti přístupnou část a klauzuru.
- Severovýchodně od kláštera se nachází klášterní hřbitov, který byl původně obecním hřbitovem obce Klášter Teplá, ale na konci 18. století byl rozšířen a byly sem přeneseny ostatky řeholníků, kteří byli pohřbeni na původním klášterním hřbitově vedle kostela.

Odkazy: Premonstrátský klášter Teplá

Umístění: Karlovarský kraj

Najdete na mapě


 

Mše svaté


Pondělí - pátek
mše svatá  - v konventní kapli 7,30
(Výjimku tvoří liturgické slavnosti; v těchto dnech je místo a čas bohoslužby odlišný a je uveden v ročním plánu akcí.

Sobota mše svatá spojená s modlitbou uprostřed dne  - v konventní kapli
PŘÍSTUPNÁ VEŘEJNOSTI 15,30
(Sobotní mše svatá je obětována za poutníky. Stalo se dobrou tradicí, že jsou po této bohoslužbě účastníci zváni na malé pohoštění. Zde je také vždy možnost setkat se a pohovořit s bratry premonstráty.)

Neděle mše svatá - v klášterním kostele
PŘÍSTUPNÁ VEŘEJNOSTI 10,00 

Koncerty v roce 2013

sobota
15.6. - 18.30 hod.: Jaroslav Samson Lenk a Roháči z Lokte
pořadatel:
Kanonie premonstrátů Teplá
vstupné 100,- Kč

Sobota
13.7. - 16.00 hod.: Jitka Chaloupková - varhany

pořadatel:
Kanonie premonstrátů Teplá
vstupné 100,- Kč


Sobota
10.8. - 16.00 hod.: varhany    
pořadatel:
Kanonie premonstrátů Teplá
vstupné 100,- Kč


neděle
29.12. - 18.30 hod.: Roháči z Lokte - Vánoční koncert
pořadatel:
Kanonie premonstrátů Teplá
vstupné 100,- Kč


Poutě, setkání a výročí v roce 2012


27.5. neděle
- Slavnost Seslání ducha svatého 10,00 h Hod boží svatodušní - mše svatá 

6. 6. středa - Slavnost sv. Norberta 10,00 h Mše svatá 

7. 6. čtvrtek - Slavnost Těla a Krve Páně 18,00 h Mše svatá a eucharistický průvod 

20. 6. středa - Slavnost výročí posvěcení opatského kostela (posvícení) 18,00 h Mše svatá 

14. 7. sobota - Pouť k bl. Hroznatovi, zakladateli kláštera, patronu politických vězňů a patronu plzeňské diecéze 10,00 h
Slavnostní mše svatá, Setkání společenství Magnificat, Setkání politických vězňů a PTP

25. 8. sobota - Slavnost sv. Augustina, Setkání společenství přátel 10,00 h Mše svatá

1. 11. čtvrtek - Slavnost všech svatých 18,00 h Mše svatá

2. 11. pátek - Vzpomínka na všechny věrné zemřelé 7,30 h a 18,00 h Mše svatá

24. 12.  pondělí - Štědrý den 22,00 h Mše svatá 

25. 12. úterý - Slavnost Narození Páně, Hod boží vánoční 10,00 h Mše svatá

26. 12. středa - Svátek sv. Štěpána 10,00 h Mše svatá

27. 12. čtvrtek - Svátek sv. Jana apoštola 15,00 h Mše svatá

31. 12. pondělí - 17,00 h Děkovná bohoslužba slova

1. 1. 2013 úterý - Slavnost Matky Boží Panny Marie - Nový rok 2013 10,00 h Mše svatá

 

 

Kaple Radhošť
kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti

Kaple sv. Cyrila a Metoděje na Radhošti


 ------------------------------------
Reklama:
Cestovní pojištění
Autobazar